Project KANS

KANS
Voeding en bewegen hebben grote invloed op ons functioneren. Overgewicht bij kinderen heeft vooral te maken met eet- en beweeggewoonten. Dit zien we terug in het welbevinden, gedrag en lichaamsbouw van kinderen. Het aanleren van gezonde eet- en beweeggewoonten is de beste garantie voor een lang en gezond leven. Binnen het project KANS streven elf partijen ernaar problemen bij kinderen te signaleren en een positieve bijdrage te leveren aan  bevordering van gezond gedrag.

logokans

Geschiedenis
In het schooljaar 2009/2010 werd de beweegconsulent werkzaam bij de BSB/ Buurtsport Boxtel geconfronteerd met een opvallende motorische achterstand bij een grote groep kinderen op diverse Boxtelse basisscholen. Ook overgewicht dreigde een groot probleem te worden.De buurtsportwerkers richtten zich in die tijd vooral op het geven van gymlessen en het organiseren van naschoolse sportactiviteiten. De beweegconsulent besloot te starten met het motorisch testen van basisschoolkinderen. Hieruit bleek dat er meer én specifiekere ondersteuning nodig was aan kinderen met overgewicht en/of een motoris che achterstand. De werkgroep KANS werd uitgebreid met verschillende partners op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs en sport. Een compleet overzicht is hieronder te vinden.

Protocol
In de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 is de werkgroep KANS regelmatig bijeen gekomen. Dit resulteerde in een gezamenlijk protocol voor aanpak van overgewicht en beweegarmoedebij kinderen.

Het convenant is te vinden door te klikken op de link onderaan deze pagina, ook kunnen belangstellenden een e-mail sturen naar directie@bredescholenboxtel.nl.

Visie
Het is de overtuiging dat de stijgende trend van overgewicht en obesitas moet worden omgebogen in een daling, doordat ouders en kinderen/jongeren zich bewust worden van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging, en deze leefstijl ook gaan toepassen én volhouden, zodat het gewicht van het kind positief beïnvloed en mogelijk gestabiliseerd wordt.

Missie
85% van de basisschoolkinderen in Boxtel heeft een gezond gewicht en geen achterstand op het gebied van grove motoriek. De overige 15% is bekend bij 
de werkgroep KANS en we willen bereiken dat ouders bereid zijn om de problematiek te bespreken en de stap durven zetten om hun kind daadwerkelijk deel te laten nemen aan het programma.

Algemene doelstelling
KANS heeft als doel overgewicht en bewegingsarmoede bij Boxtelse kinderen in de basisschoolleeftijd te verminderen en het gewicht te stabiliseren door het bevorderen van de consumptie van gezonde voeding en het aanbieden van voldoende beweegactiviteiten.

Subdoelstellingen
•kinderen krijgen plezier in het bewegen en worden intrinsiek gemotiveerd
•kinderen en hun ouders worden zich bewust van het belang van bewegen
•kinderen en hun ouders worden zich bewust van het belang van gezonde voeding
•kinderen voldoen aan de beweegnorm van 1 uur per dag doordat het bewegen 
steeds meer wordt ‘ingebouwd’ in het dagelijks leven
•de motorische achterstand van kinderen wordt gereduceerd zodat zij kunnen 
participeren bij gymlessen, buitenspelen en naschoolse sportactiviteiten
•toeleiding van kinderen naar een sport(vereniging) die bij hen past
•het aanpassen en volhouden van een gezonde leefstijl door middel van het geven 
van informatie, adviezen en ondersteuning op maat, waarbij de ouders en het kind gestimuleerd worden om zelf met ideeën voor stapsgewijze verandering in leefstijl te komen.

Doelgroepen
In de eerste instantie richten we ons op kinderen in de basisschoolleeftijd,
 dus van 4 t/m 13 jaar. Het streven is dat in het schooljaar 2014/2015 de doelgroep zich uitbreidt naar het Voortgezet Onderwijs(VO). 
Kinderen die in het schooljaar 2013/2014 de overstap hebben gemaakt naar het VO en al behoren tot de doelgroep worden gevolgd door de behandelaar en besproken in de werkgroepoverleggen.

Processchema primair onderwijs (PO)
projectkans

Convenant
De werkgroep KANS heeft de ambitie en doelstelling overgewicht bij kinderen te verminderen en beweegarmoede te voorkomen door het bevorderen van gezonde voeding en het aanbieden van beweegactiviteiten. Het streven is dat vanaf 2015 85 procent van de kinderen van 4 tot 14 jaar een gezond gewicht heeft en geen motorische achterstand.
De overige 15 procent is bekend bij de werkgroep en hun ouder zijn bereid de problemen te bespreken en hun kind deel te laten nemen aan het programma.

Het convenant heeft tot doel gezamenlijk afspraken te maken met alle betrokken partners. De betrokken partners zijn:

Gezinscoaches 
Vertegenwoordigd door Monika Alting von Geusau
Functie: leefstijladviseur
VIVENT 
Vertegenwoordigd door Annette Schormans
Functie: diëtist
GGD Hart van Brabant
Vertegenwoordigd door Bea Schouten
Functie: manager
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie
Vertegenwoordigd door Noortje van der Veer
Functie: Orthopedagoog/ Gz-psycholoog
Kinderfysiotherapiepraktijk Boxtel
Vertegenwoordigd door Astrid Robben
Functie: kinderfysiotherapeut
Fysio Sluijters
Vertegenwoordigd door Hans Sluijters en Anneke Hustings
Functies: fysiotherapeut
TOPfysiotherapie Bart van Lith
Vertegenwoordigd door Mareille Frijters
Functie: kinderfysiotherapeut
TIGA Health & Beauty
Vertegenwoordigd door Jan Schellekens
Functie: directeur/eigenaar/sportleraar
Buurtsport Boxtel
Vertegenwoordigd door Ken Tempelers
Functie: beweegconsulent
Huisartsenpraktijk De Vier Kwartieren
Vertegenwoordigd door Tom Doorakkers
Functie: huisarts
Stichting Brede Scholen Boxtel
Vertegenwoordigd door Ghislaine de Brouwer
Functie: directeur

Spreken met elkaar af:

1. Een duurzame samenwerking aan te gaan en aan de hand van het Protocol KANS
doelstellingen te bereiken die betrekking hebben op het stimuleren van een gezonde
leefstijl voor de jeugd in Boxtel.
2. Dat zij zich houden aan de plicht tot geheimhouding van hetgeen hen in hun functie en
beroep ter kennis komt, en dat bij alle overleg en behandeling de bescherming van de
privacy van kind en ouders zeer zwaarwegend is. Dat met verstrekte gegevens over de
persoonlijke achtergrond/situatie van het kind en zijn/haar omgeving ten alle tijde
vertrouwelijk zal worden omgegaan.
3. De komende twee jaar mede prioriteit te geven aan de verbetering van:
-(vroegtijdige) signalering en warme overdracht van alle kinderen met
overgewicht/obesitas en/of een motorische achterstand;
-bereik en zo mogelijk behandeling van alle doelgroepkinderen;
-de kwaliteit van bewegen en voedingspatroon van de deelnemers.
4. De volgende speerpunten na te streven met het doel een sluitende aanpak te realiseren:
-het realiseren van een integrale samenwerking tussen bovengenoemde organisaties met
als doel Boxtel breed af te stemmen en afspraken te maken en te verankeren;
-voor kinderen in alle woonkernen van Boxtel op het gebied van gezonde leefstijl;
-het verbeteren en uitbreiden van de vroegsignalering bij (dreigend) overgewicht en
obesitas;
-het verbeteren en uitbreiden van de vroegsignalering bij  motorische achterstand;
-het realiseren van het effectief gebruik van elkaars expertise;
-een grotere inzet plegen op het uitbreiden van de doelgroep richting middelbare
scholieren/jongeren.